Hoe managers in de GGZ het werk veiliger leren maken

8Arts-assistentDe GGZ werkt hard aan het verbeteren van de veiligheid voor patiënten en medewerkers. Incidenten zijn ellendig, ze moeten geanalyseerd worden om de kans op herhaling te minimaliseren. Dit is een van de speerpunten van het veiligheidsmanagementsysteem. Managers leren hun rol daarin goed te vervullen. Hoe pak je dat aan? Met een doeltreffende blend van leerstrategieën (ervarings-, informeel en werkplekleren) sla je de brug naar hun eerste zelfstandige analyse. Een interessante casus voor ontwikkelaars van blended learning in de gezondheidszorg.

In de boter gevallen

Ook de Parnassia Groep, een landelijke GGZ-organisatie met negen zorgmerken, wil incidenten zoveel mogelijk voorkomen en klopte daarvoor aan bij de eigen academie. Van november 2012 tot juli 2013 viel ik als projectleider in bij de Parnassia Academie. Er was al een goede start gemaakt met het project om interventies te ontwikkelen: het zou een film worden over de aanloop naar een incident ingebed in een e-learningmodule.

VoorAllesVeilig-logo_verkleind

Logo project

Voor de film was Martijn Brouns van Hit en Run  ingeschakeld. Martijn werkte met een collega van de academie, drie kwaliteitscoördinatoren en enkele behandelaars aan het scenario. Er was een projectplan met doelstellingen en een aantal goede ideeën, maar verder viel er nog veel te onderzoeken en ontwerpen. Ik viel met mijn neus in de boter met dit geweldige project: relevant onderwerp, professionele aanpak, creatieve ruimte voor iedereen en een meer dan geslaagd resultaat.

Het incident als vliegwiel

Betrokkenen schrikken enorm van een incident. Lees je de formele definitie:

Een onbedoelde gebeurtenis die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden.

dan raakt het je niet zo. Maar stel dat je als arts bij de keel wordt gegrepen door de partner van een patiënt.

We hadden als doelgroep de managers van de Parnassia Groep op het oog. De kans dat zij een incident meebeleven is wat kleiner dan voor behandelaars. Op hun schouders ligt echter wel de taak om betrokkenen op te vangen en vervolgens een onderzoek naar de oorzaken te starten. Ook is het hun verantwoordelijkheid om voortdurend alert te zijn op veiligheidsrisico’s. Hun ogen en oren zijn in feite de medewerkers. Zij zullen ervan doordrongen moeten zijn dat een lacune in een protocol, onachtzaamheid in de communicatie met een patiënt of een laconieke houding onafhankelijk van elkaar een kettingreactie in gang kunnen zetten.

Attitude beïnvloeden

De attitude om veiligheid serieus te nemen, bovenop al die andere doelen die een manager worden gesteld, is cruciaal. Veiligheid mag niet ondersneeuwen door de eis om de efficiency te verhogen. De manager draagt dit idealiter ook naar zijn medewerkers uit. Het incident dat de managers op video zouden gaan zien moest levensecht zijn. Daarom hebben we als ontwikkelteam veel denk- en schrijfwerk geïnvesteerd in het scenario waarin onderstaande wensen vervuld moesten worden:

 • Het incident moest indruk maken, maar toch niet té ernstig zijn. Heel zware incidenten als het overlijden van een patiënt, komen veel minder vaak voor dan een escalatie als je zojuist hebt gezien.
 • De oorzaken van het incident moesten vertakkingen hebben naar verschillende afdelingen. In de praktijk wordt een patiënt immers omringd door psychologen, psychiaters, verpleegkundigen en baliepersoneel die weer ondersteund worden door een IT-afdeling die het EPD draaiend houdt.
 • Oorzaken moesten vallen in verschillende categorieën: organisatie, cultuur, techniek of communicatie. Ook het gedrag van de patiënt en zijn ‘systeem’ kan bijdragen aan een incident.
 • Ondanks de complexiteit van oorzaken moest het verhaal geloofwaardig en herkenbaar zijn.

Ook aan de kwaliteit van de productie stelden we hoge eisen: mooi camerawerk, perfect geluid en niet te vergeten acteurs die zich in de GGZ-wereld konden inleven. De kijkervaring moest zo meeslepend zijn dat managers elkaar gaan aanschieten tussen de flexplekken: ‘Heb je die veiligheidsmodule al gedaan? Ik kreeg het er warm van…’ Liever mond-tot-mondreclame dan verplichten.

De videofragmenten van de aanloop naar en van het incident zelf worden gebruikt in een e-learningmodule. De cursisten bekijken ze en analyseren de informatie op oorzaken, net als in de praktijk. In deze presentatie zie je hoe de module is opgebouwd.

Klaar zijn voor meldingen en analyse

De context waarin een module wordt geïmplementeerd is uiteraard van grote invloed op het rendement. Voor cursisten moet het helder zijn waarom het juist nu urgent is om de module te volgen.

Meldingssysteem

Bij de Parnassia Groep werd in 2012 een nieuw meldingssysteem geïmplementeerd. Op alle pc’s verscheen in de taakbalk het Voor Alles Veilig icoon. Wie een incident heeft meegemaakt, vult hier zo snel mogelijk een formulier in. Dat komt bij de teamleider of afdelingsmanager binnen. Hij/zij reageert daar op, uiteraard door meteen in gesprek te gaan met de betrokkenen. Niet elk gemeld incident hoeft vervolgens methodisch geanalyseerd te worden, maar de manager zal wel regelmatig een incident kiezen om de veiligheid op zijn afdeling te toetsen: hoe is het gebeurd en hoe kunnen we onze werkwijze, cultuur et cetera verbeteren zodat we het risico op herhaling reduceren? De e-learningmodule bereidt hem voor op die analyse.

Methodisch en ‘warm’ analyseren

Zo’n incidentanalyse is natuurlijk een precair proces. Betrokkenen kunnen emotioneel zijn, bang om de zwarte piet toegespeeld te krijgen en wellicht heeft de manager zelf ook een aandeel. Alle partijen moet voelen dat het incident wordt onderzocht om de feiten boven tafel te krijgen en niet om een schuldige aan te wijzen. De manager heeft heel wat bagage nodig: sociale vaardigheden, interviewtechniek en methodisch te werk gaan bij het doorvragen op relevante zaken. Met de input uit het groepsinterview gaat hij een oorzakenboom opstellen. Daarvoor past hij de PRISMA-methode toe (PRISMA = Prevention and Recovery Information system for Monitoring and Analysis). Hier zie je een redelijk eenvoudig voorbeeld van zo’n oorzakenboom uit de ouderenzorg.

Voorbeel oorzakenboom

Module als stap in een blended leerscenario

Met de e-learningmodule konden we niet alle doelen dekken. We hebben besloten om de module te richten op:

 1. Informatie beoordelen en schiften: alleen de feiten tellen, geen meningen of gissingen, en alleen relevante feiten
 2. Basisoorzaken opsporen door oorzaken van oorzaken vast te stellen waarbij de manager binnen de invloedssfeer van de eigen organisatie blijft

Ook afleiden van verbetermaatregelen uit basisoorzaken en voorzitten van een analysegesprek zijn natuurlijk belangrijke leerdoelen voor de manager die incidentanalyses wil gebruiken om de veiligheid op zijn afdeling te verbeteren. Daarvoor zetten we andere interventies in.

Ontwikkeling module

Deze module is gemaakt in Lectora Online. Een grafisch vormgever heeft het mooie VaV-logo en alle templates ontworpen. Vervolgens heeft een programmeur de pagina’s aangemaakt met de videofragmenten en de juiste interacties. Gelukkig bleek ‘sleuren en pleuren’ met directe feedback op correcte plaatsing, wat ik wilde gebruiken voor het bouwen van de oorzakenboom, ook mogelijk in Lectora.

Discussie in forum, maar liever nog, op de werkvloer

Toen het scenario definitief was, zijn we zelf een oorzakenboom gaan maken voor ‘ons’ incident. Dit is de boom die we de cursisten in de module wilden laten namaken. In ons team merkten we dat dit aardig wat discussie opleverde. Zowel het formuleren van de ‘aantekeningen’ als het schuiven met de oorzaken, hadden een paar versies nodig tot we het de beste te pakken hadden. Het dilemma met de feedback in de module was dat deze alleen juist of onjuist kan roepen, en niets ertussen in. Daarom hebben we Joost een keer duidelijk laten zeggen dat er discussie over mogelijk is en dat de cursisten daartoe in een forum zijn uitgenodigd.

Ervaringsleren, maar niet toevallig

Module en forum vormen passen daarmee samen in een strategie van ervaringsleren. (Zie voor een korte uitleg het blog van Clive Shepherd over experiential learning). We konden er echter niet op gaan wachten tot de manager toevallig met een incident geconfronteerd zou worden, spontaan een analyse ging opzetten en vervolgens daarop zou gaan reflecteren. Daarom hebben we hem met de video van het incident in de module in een ervaring geduwd. In een forum werd hij gevraagd om te reflecteren.

In een forum met eigen collega’s en ‘kwaco’

De module wordt aangeboden in een cursus in de leeromgeving van de Parnassia Academie (Moodle). De managers en teamleiders zijn uitgenodigd om in te loggen met een sleutel. Met deze sleutel schrijven ze zich automatisch in een ‘groep’ in. Dit is de groep managers van hun eigen zorgbedrijf. In het forum in de Moodle cursus konden ze met hun groepsleden in discussie gaan over vragen die de module bij hen opriep. De kwaliteitscoördinator van het zorgbedrijf faciliteert de discussie online. We hebben hen in het forum twee vragen meegegeven om over van gedachten te wisselen:

 • hoe denk je over de oorzaken die gekozen zijn voor het incident
 • hoe beoordeel je de kwaliteit van de verbetermaatregelen die Joost heeft geformuleerd?

Met dit forum wilden we dus aan twee doelen werken: zowel de identificatie van oorzaken als beoordelen van verbetermaatregelen.

En ‘onder ons’

Echter, veel belangrijker dan dat forum, is dat de discussie op de werkvloer op gang komt. Met deze high impact video en het ervaren van zo’n analyse wilden we vooral dat managers onderling en met hun ‘kwaco’ (kwaliteitscoördinator) in gesprek gaan. Praten over risico’s die ze op hun eigen afdeling herkennen uit de video en over incidenten waar ze zelf van op de hoogte zijn, brengt informeel leren op gang dat veel effectiever is dan die hele module zelf. In een forum zullen ze niet snel met de billen bloot gaan, maar face-to-face wel, zeker als een kwaco hen daarop met een open en vertrouwenwekkende houding bevraagt op het moment dat hij in de leeromgeving ziet dat de manager de module heeft afgerond.

Dan zelf doen

Is het noodzakelijk om alle managers na afronding van de module ook nog een training te laten volgen waarin vooral met het interviewen geoefend kan worden? Daar hebben we lang over nagedacht. Met de enorme kosten van het optuigen van een formeel trainingscircus  op tafel, hebben we voor een goedkopere én effectiever aanpak gekozen. Van het informele leren dat de kwaco in gang zet als hij met de manager in gesprek gaat over zijn leerervaring in de module is het een kleine stap naar werkplekleren.

In de cursus wordt de cursist opgeroepen zo snel mogelijk na afronding van de module een afspraak te maken met de kwaco van zijn zorgbedrijf: ‘Bel nu je eigen Wendy.’ Samen gaan ze bespreken welk recent incident zich het beste leent voor een volledige analyse volgens de methode. De kwaco begeleidt de  manager bij de voorbereiding (uitnodigen van betrokkenen), bij de sessie zelf en bij de evaluatie en het formuleren van verbetermaatregelen. Alle kwaco’s krijgen wel een formele training zodat ze de managers goed kunnen coachen, zowel op techniek van de methodiek als op het bewaken van een warme sfeer en omgaan met emoties.

Leerervaring delen met de hele afdeling

De volledige film met de aanloop naar het incident in chronologische volgorde staat ook in de leeromgeving. Managers kunnen de film in een informele setting samen met hun medewerkers bekijken en bespreken om de alertheid op risico’s op de eigen afdeling te vergroten en om hen te stimuleren incidenten te melden. In aansluiting op de discussie kan de manager een demo geven van het meldingssysteem.

Effect?

Het gesprek is op gang gekomen en de eerste analyses zijn uitgevoerd. Cursisten geven terug dat het gedrag van alle personages in de video zeer herkenbaar is. De oefening met de oorzakenboom helpt: ‘Dus zo moet het, nu zie ik voor me wat ik ga doen.’ En het allerbelangrijkste wat we wilden bereiken: de managers zien het belang in van incidentmelding door hun medewerkers én van regelmatig een analyse uitvoeren. Dan komt informatie die in hun hoofden en harten zit aan de oppervlakte, praten over veiligheid wordt normaal, zodat collega’s gezamenlijk veiliger gaan werken. Is de attitude eenmaal veranderd, dan komt het met de uitvoering ook wel goed.

Interesse?

Heb je belangstelling en wil je wellicht de hele module bekijken, dan kun je contact opnemen met Dorian Kemperman, manager bedrijfsvoering Parnassia Academie: d.kemperman@parnassiagroep.nl.

Zelf blended learning inzetten voor veiligheid of andere onderwerpen waarin het vooral om attitude draait? Martijn Brouns van Hit en Run en Isabelle Langeveld van Helder & Wijzer werken samen met hart voor leren in de gezondheidszorg.

Webinarsoftware kiezen, GoToWebinar of AdobeConnect?

Op 30 januari heeft een groepje LOSMakers twee webinartools uitgeprobeerd, namelijk GoToWebinar met Hedwig Schlotjes-Belle als organisator/presentator en AdobeConnect met Karin Hornstra. Met webinarsoftware kun je zo globaal dezelfde dingen: presenteren op video, slides laten zien en interacteren met je deelnemers via vragen, een chatbox of door mensen de microfoon of camera te geven. Dezelfde functionaliteiten kunnen echter een heel verschillende gebruikerservaring opleveren. En kan echt wel alles met elke tool? Daarom hebben we deze twee tools vergeleken op dezelfde criteria. De deelnemers (zie onderaan voor de namen) hebben na afloop een Google Form ingevuld met hun ervaringen. Hierbij de resultaten.

Wil je voordat je gaat lezen al een indruk hebben van de look en feel beide tools, kijk dan deze video waarin ook een vergelijking wordt gemaakt.

Of bekijk deze screenshots.

screenshotgtw

GoToWebinar

AdobeConnect

AdobeConnect

Inloggen en opstarten

Webinarsoftware draait volledig online, of je moet er een pakketje voor downloaden. Bij de start hadden we het eerste verschil te pakken.

GoToWebinar AdobeConnect
Voor GoToWebinar (GTW) krijg je een uitnodiging van de organisator met een ID voor de sessie. Je gaat naar joinwebinar.com vult de ID in, je emailadres en je voor- en achternaam en dan heb je toegang. GTW is een product van Citrix. Het wil dat je eerst Citrix Receiver downloadt voor je het kunt gebruiken. Veel grote organisaties nemen hun IT-infrastructuur al af van Citrix en daar staat het al op de pc. Citrix downloaden heeft voor niemand problemen opgeleverd. Het verzoek was om ruim tevoren in te loggen en eea te testen. Dat heeft iedereen gedaan. Vlak voor de starttijd werden we er echter weer uitgegooid en was opnieuw inloggen nodig. GTW draait op elke recente browser. Voor AdobeConnect hoeft niets gedownload te worden. De organisator stuurt een link van de sessie. Daar klik je op en je bent ‘binnen’.De software, met name de audio, werkt volgens Karin het beste met Firefox. Ze heeft ervaren dat de combinatie met Chrome soms een slechte ervaring geeft. In de documentatie staan echter geen beperkingen op browsers.Voor iedereen verliep inloggen en opstarten probleemloos.

Kwaliteit audio van presentator en deelnemers

De presentator kunnen horen, is de minimumvereiste voor een geslaagd webinar. Liefst hoor je ook de andere deelnemers. Bij elke tool moet je eerst de software toegang geven tot je microfoon (en webcam). Vervolgens kun je je eigen microfoon open of dicht zetten. Wel fijn om even dicht te doen als je hard moet hoesten bijvoorbeeld of erg hoorbaar ademt, zoals we hebben ervaren. De presentator kan ook de microfoon of webcam van de deelnemers bedienen.

GoToWebinar AdobeConnect
Presentator Hedwig had wat gedoe met haar microfoon. Haar geluid was zachter dan dat van de deelnemers. Ze heeft haar ingebouwde microfoon wat harder kunnen zetten en daarmee was het probleem wel opgelost. Toch was de verstaanbaarheid van de deelnemers (die ‘de microfoon hadden’) beter dan die van de presentator en dat voelt wel gek. Eén deelnemers hoorde ook ruis, maar dat kan de ademhaling zijn geweest van een van de anderen.Het duurde wel 20 minuten voordat we allemaal door hadden hoe de microfoon werkte en we Hedwig goed konden versteen. Hier waren zowel presentator als deelnemers uitstekend verstaanbaar.

Kwaliteit beeld van presentator en deelnemers

De presentator is natuurlijk sowieso in beeld via haar webcam, al kan ze ervoor kiezen zichzelf tijdelijk niet in beeld te laten zien ten faveure van slides of een video die ze wil afspelen. Of deelnemers in beeld zijn, bepaalt de presentator ook met de instellingen die ze vooraf kiest.

GoToWebinar AdobeConnect
Hier is alleen een presentator in beeld en eventueel een panelist. Andere deelnemers zie je niet. Bij onze test was Kristin als panelist naast Hedwig in beeld. De presentator kan andere deelnemers tijdelijk de rol van panalist geven en hen zo in beeld brengen voor de andere deelnemers. Wellicht heeft dit ermee te maken dat GTW vooral voor grotere groepen bedoeld is, waarbij het onwenselijk is dat iedereen in beeld is.GoTo heeft ook een ‘Meeting’variant waarin je in kleine groepen online samenkomt. Dan heeft iedereen standaard zijn webcam en microfoon aan. We hebben nu de Webinarvariant geprobeerd.

 

Hier is de default dat alle deelnemers in beeld zijn, mits het er maximaal XX zijn.Het scherm van AC is opgebouwd uit vensters, zogenaamde ‘pods’. Elke pod bevat een functionaliteit, bij voorbeeld een poll, chatbox of de videobeelden van de deelnemers. De presentator kan tijdens de sessie de schermopbouw aanpassen aan de media die getoond worden of de interactievorm waarop de focus moet liggen. Als de presentator in plaats van de pod waarin de deelnemers op video te zien zijn iets anders toont, moet je de daarna als deelnemer je webcam opnieuw verbinden. Dat is als ergerlijk ervaren. Ook werden twee deelnemers bij het veranderen van het scherm uit de sessie gegooid en moesten opnieuw inloggen.

 Overzichtelijkheid van het scherm

Hoewel GTW en AC een heel verschillende interface hebben, werden deze niet heel verschillend gewaardeerd. Zoals ik bij het onderdeel video al aangaf werkt AC met flexibele ‘pods’ (vensters, zie screenshots). Als er in GTW een poll wordt gepresenteerd, komt deze als een pop-up over je scherm heen (kan hier geen afbeelding van vinden). In AC verschijnt deze in een apart venster.

Het is me wel opgevallen dat we bij AC eerder de goede knop hadden gevonden waarmee je je microfoon bedient dan bij GTW. Bij GTW moet je een paneeltje uitschuiven om bij die knoppen te komen.

Media tonen tijdens de sessie

Net als in een face 2 face presentatie kunnen er slides getoond worden of een document dat de deelnemers gezamenlijk reviewen. Ook kun je een video afspelen. Verder kun je nog denken aan de mogelijkheid om je scherm te delen. Dat laatste is uiteraard erg handig als je wilt uitleggen hoe software werkt. We hebben in beide tools media bekeken.

GoToWebinar AdobeConnect
Hedwig had enkele slides klaar staan van een vorige sessie. Deze konden alleen in bewerkingsmodus getoond worden en niet in afspeelmodus, waardoor ze het venster niet mooi vulden. Als ze de slides afspeelt, schuiven ze over de video van presentator en panelist heen.We hebben ook een videofragment van YouTube bekeken. Dat kwam schokkerig over. Het delen van het scherm werkte wel, maar het was zo klein dat lezen een uitdaging was voor deze middelbare deelnemers. Karin toonde ook slides in het grootste venster en deelde haar scherm.Je kunt in AC niet live een video streamen van YouTube of Vimeo. Je moet hem downloaden, converteren naar mp4 en dan kun je hem afspelen. We hebben dat uitgeprobeerd. We hoorden eerst een echo. Toen we allemaal onze microfoon uitzetten, was dat opgelost en was de kwaliteit goed.

Interactie tussen presentator en deelnemers en deelnemers onderling

Wat een webinar interessant maakt, is dat je contact met elkaar kunt hebben via allerlei kanalen: je kunt elkaar horen, soms ook zien, open vragen beantwoorden die de presentator stelt, een antwoord kiezen in een poll of met elkaar chatten. Als organisator bepaal je naar gelang het doel van je sessie en de omvang van de groep wat je gaat inzetten. Je kunt vragen en polls klaarzetten en maakt een draaiboek, zoals je dat in een face 2 face workshop ook zou doen. Ook hiervan hebben we de meeste smaken geproefd. Hier hebben we de grootste verschillen ervaren.

GoToWebinar AdobeConnect
Presentator Hedwig stelde open vragen. We konden echter elkaars antwoorden niet zien. We konden wel vragen in een box typen, maar zagen niet de vragen die anderen stelden. Hedwig reageerde ook niet op de vragen.Kristin had de rol van panelist maar had geen extra bevoegdheden in de interactie. De tijd die ons ter beschikking stond was nu te kort om de procestaken goed te verdelen.De interactiemogelijkheden via audio zijn  beperkt in de Webinarvariant. Er kan maar een klein aantal microfoons tegelijk open staan. Vrij willekeurig stonden de microfoons van sommige deelnemers open en andere dicht. Dan kon je dus niets zeggen. Deelnemers hadden het gevoel afgesloten te zijn van de conversatie die liep tussen de mensen die wel konden praten. Dat demotiveert.Ook via video is er geen interactie mogelijk. Als je elkaar niet kunt zien, verlies je contact: ‘Wie zijn hier eigenlijk?’

De interactie die als goed werd ervaren, waren de polls (mc-vragen) waarvan Hedwig de uitkomsten kon laten zien.

Het bleek dat Hedwig de instellingen van een vorige sessie had gekopieerd waardoor de Question en Chatfunctionaliteiten dicht stonden. Ze zijn er dus wel in GTW.

AC kent heel veel mogelijkheden, ook bijvoorbeeld een whiteboard waar je met zijn allen op kan tekenen. In Breakout rooms kan de organisator zijn deelnemers in subgroepjes aan het werk zetten met een opdracht. Zij krijgen dan een eigen chatbox en kunnen direct met elkaar praten zonder de anderen te storen.Een andere, heel leuke vorm van interactie waar Karin ons op wees, zijn de statusopties. Elke deelnemer kan een aantal icoontjes bedienen voor Voor of Tegen, Hand opsteken, Applaus geven, Even weg, etc.

Een van ons vond dat de poll er mooier uitzag in GTW dan in AC.

Kortom, er kan in AC heel veel in al die pods. Het wordt ervaren als professioneel en heel dynamisch, maar roept ook de vraag op of je dit allemaal een beetje vlot onder de knie hebt.

Gebruiken of niet en waarom

Ten slotte de hamvraag: voor welke tool kies je?

GoToWebinar AdobeConnect
Drie deelnemers schatten de kans op gebruik in op 0 tot 20%, één op 50% en één op 80-100%.Ik citeer de evaluaties:

 • Te weinig mogelijkheden
 • Het gebrek aan interactiviteit en het design dat me niet aansprak.
 • Een mooie tool maar lijkt te beperkt en als gebruiker minder aantrekkelijk.
 • De eenzijdige communicatie maakt de toepasbaarheid beperkt. Maar bij andere webinars heb ik de ervaring, dat je altijd in GTW kunt komen; nooit problemen met inloggen en dat is een voordeel. Je moet wel erg goed presenteren voor de camera om te blijven boeien, maar dat is te leren uiteraard!
 • Ik maak gebruik van meerdere tools, ook GoToWebinar zal voor een bepaalde doelgroep de ideale tool zijn.
 • Hedwig vindt GTW stabiel en eenvoudig in gebruik.
Hier twee maal 80-100%, drie keer 50% en één keer 0-20%.

 • Het werken met de pods maakt je sessie heel dynamisch. Het lijkt of er geen beperkingen zijn op wat je zou willen doen.
  Fijn dat je niets hoeft te installeren. Bij GTW moet je eerst Citrix downloaden (al gaat dat wel heel snel).
 • Positief qua mogelijkheden of interactiviteit, maar ik wil nog verder kijken naar andere webinartools.
 • Komt professioneel over. Gebruikersvriendelijk. Veel mogelijkheden. Jammer van de YouTube-filmpjes die je moet omzetten naar mp4.
 • Ik vind de mogelijkheden en het scherm zeer goed, maar het platform zelf nogal instabiel. Ik werd er 3 of 4 keer uitgegooid en een andere deelnemer ook.

 

Ik sluit af met enkele algemene opmerkingen van deelnemers:

 • “Handig om nog iets eerder te horen over gebruik Firefox voor AC. Heb het snel geïnstalleerd maar moest wennen aan de nieuwe knoppen en beeldscherm.
  Fijn dat er een derde ondersteuner was Steven. Zeker als je twee tools uitprobeert. Verder enorm leerzaam en bruikbaar in mijn denkproef over gebruik van webinars.”
 • “GTW is echt voor webinars, en minder geschikt voor de vorm die wij tijdens de toolverkenning kozen. Daardoor komt GTW er negatiever uit dan het verdient; ik las in een vergelijkend artikel, dat GTW de Rolls Royce onder de tools is. Dat vind ik nogal overdreven.”
 • “Ik ken beide tools, en was in de veronderstelling dat ik nog niet alles gezien had van GoToWebinar, dat er nog verborgen mogelijkheden waren. Maar die zijn er niet. Een hele cleane tool om webinars/presentaties te geven aan grote groepen zonder audio. En ik begrijp dat het dan ook goed werkt.”
 • “Mijn voorkeur gaat uit naar AC. Liever een speeltuin met onbegrensde mogelijkheden waarin je sommige attracties overslaat, dan ergens mee willen spelen en het niet kunnen vinden.”

Wat komt er kijken bij de voorbereiding?

Karin heeft verteld hoe ze een webinar voorbereidt. Vaak begeleidt ze een presentator die zelf minder ervaren is met de tool. “We bepalen hoe het webinar/de training er uit komt te zien. Dan gaat het om de afwisseling van presentaties met foto’s en videomateriaal en hoe de schermen en pods worden gebruikt voor interactie. Ik zet alles klaar en voer een test uit met de presentator waarna ik soms nog wat aanpas. Je kunt via AC uitnodigingen verzenden maar daar maak ik geen gebruik van. Ik maak zelf uitnodigingen met schermprints.”

Ook de voorbereiding vlak voor de start is belangrijk:

 • scherm wachtkamer instellen
 • presentator rechten geven
 • deelnemersrechten instellen
 • alle applicaties afsluiten (Skype, FaceTime, Outlook etcetera en start mijn computer opnieuw op voor elk webinar.
 • check op storende geluidjes
 • mobiel uit, vaste telefoon uit
 • met presentator beeld en geluid checken

Ten slotte, ook niet onbelangrijk, wat kost het?

Hedwig betaalt € 936,00 per jaar (€ 78,00 euro ex BTW per maand) voor GTW. Je kunt gratis een maand een proefdraaien. Adobe Connect kost € 436,00 per jaar, (€ 55,00 per maand). Ook deze kun je gratis een maand proberen.

Op LinkedIn kun je de discussie naar aanleiding van deze verkenning lezen. Hierin worden andere tools genoemd (WebEx, Clickwebinar) en of je een training nodig hebt.

Deelnemers: Steven Scheer (technische assistentie), Kristin Dekkers, Fransien Roovers, Joyce Cordus, Gerlanda Dirksen en Isabelle Langeveld